Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Wij zijn: Joke Simeone (handelend onder de naam: Bellaza Simeone), met vestigingszetel te 3060 Bertem, Egenhovenstraat 167 en ondernemingsnummer 0629.979.366.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: bellazasimeone@hotmail.com

 

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 

 2. Dienst: de diensten die wij leveren Joke Simeone ofwel Bellaza Simeone  

 3. Product: de online cursussen, e-books, workshops en producten die wij leveren via de webshop

 4. Klant: De consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

 5. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

 6. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak. 

 7. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, de Klant, en wij, als Dienstverlener.

 8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

 9. Websites: www.bellazasimeone.com

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online cursussen, workshops, producten en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail, sociale media of face-to-face in het salon zelf. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. je afspraak boekt, is het geldende aanbod. 

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald.

Artikel 4 – Afspraken

4.1. Jij, als Klant, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien jij, als Klant, deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan jou doorrekenen. Bij te late verwittiging is dit 50% van de afgesproken behandeling. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. Je mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

 

4.2. Indien jij, als Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4.3. Indien jij, als Klant, meer dan een kwartier later op de afspraak aankomt, mogen wij de behandeling annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aanrekenen.

4.4. Wij zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou, als Klant, melden.

4.5. Voorgaande leden zijn niet van toepassing indien jij, als Klant, of wij, als Dienstverlener, ons kunnen beroepen op overmacht.

Artikel 5 – vergoeding

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen behandeling of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website en in het salon zelf en zijn inclusief BTW.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant. 

5.2. Facturatie en betaling

 

5.2.1. Betalingsvoorwaarden

 

a. De facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel ofwel op een bankrekening ten name van Bellaza Simeone, behalve andere uitdrukkelijke overeenkomst. Het bestaan van een klacht ontheft jou, als Klant, niet van je verplichting de facturen te betalen binnen de overeengekomen termijnen.

 

b. Enig protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum.

Jij, als Klant, wordt verzocht steeds het nummer en de datum van de factuur te vermelden.​

 

c. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag door jou, als Klant consument:

 

 • zullen de interesten en/of forfaitaire schadevergoeding slechts verschuldigd zijn na een termijn van 14 kalenderdagen na het versturen van de eerste aanmaning. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan jou, als Klant consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.

 

 • zal deze eerste aanmaning kosteloos zijn en in een duurzame vorm zijn opgemaakt, derwijze dat de consument deze informatie kan op slaan en waarbij de inhoud ongewijzigd blijft in de toekomst. 

  • zal deze eerste aanmaning volgende specifieke vermeldingen bevatten:

  • een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst

  • het nog openstaande saldo

  • de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd 

  • de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling

 • zal de interestvoet zijn, deze. die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.

 

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 

d. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, zal in geval van niet-betaling van de factuur 14 dagen na de eerste kosteloze aanmaning, door jou, als Klant consument, een schadebeding gelden, als volgt:

 • Schulden onder €150,00: maximaal €20,00.

 • Schulden tussen €150,01 en €500,00: maximaal €30,00 plus 10% van het bedrag boven €150,00.

 • Schulden boven €500,01: maximaal €65,00 plus 5% van het bedrag boven €500,00, met een maximum van €2.000,00.

Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt. 

e. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden jou, als Klant, afzonderlijk aangerekend.

 

f. De uitgifte van al of niet geaccepteerde wissels of het aanvaarden van betalingsmodaliteiten brengt geen wijziging aan de algemene verkoopsvoorwaarden mee, die onverminderd van toepassing blijven. Speciaal in geval van gerechtelijke actie in verband met de wissel zullen wij, als verkoper en dienstverlener, het recht hebben de volledige toepassing te eisen van de punten c en d hiervoor.

 

g. Bij niet-betaling of wanneer blijkt dat jij, als Klant tekort komt aan jouw verbintenissen, je jouw handtekening laat protesteren, je uitstel van betaling of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van jouw goederen, je door onze factoring- of kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd...enz. of je je bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld op termijn voorziet, behouden wij, als verkoper en dienstverlener, ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of van de eiser een geschikte waarborg te eisen.

 

Tevens behouden wij, als verkoper en dienstverlener ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

Deze clausule heeft ten aanzien van jou, als Klant consument – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan : iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 

5.2.2.  Jij, als Klant, betaalt jouw behandeling ofwel via de website bij het maken van je afspraak ofwel direct na afloop van jouw behandeling contant in het salon.

Producten, e-books, workshops, online cursussen, worden steeds bij aankoop direct via de webshop betaald.

Zaken die op factuur besteld worden, dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.

5.2.3. Als de betaling, per uitzondering, niet contant is gebeurd, dient de betaling te geschieden binnen acht dagen na de behandeling op het door Bellaza Simeone aangegeven bankrekeningnummer.

5.2.4. Na de termijn van acht dagen ben jij, als Klant, zonder ingebrekestelling, de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Bellaza Simeone verschuldigd.

5.2.5. Indien er 30 dagen na de behandeling nog steeds niet betaald is, is Bellaza Simeone gerechtigd een incassobureau aan te stellen op jouw kosten, als Klant.

5.2.6. In afwachting van betaling van een behandeling of van een no-show kunnen er geen nieuwe afspraken ingepland worden.

5.3. Domiciliëring

5.3.1.  De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geef jij, als Klant, jouw goedkeuring voor de SEPA domiciliëring.

 

Daarna zal  de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 november ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 december van de rekening gaan).  De Dienstverlener zal hiervoor steeds een factuur uitschrijven.

 

 

5.3.2. Indien je, als Klant, niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

 

 

5.3.3.  Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant ,vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

 

De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

 

Bellaza Simeone sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Bellaza Simeone blijft ook beperkt tot dat gene wat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt.

 

Bellaza Simeone is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van door jou, als Klant, verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dit niet-limitatief met betrekking tot lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding… evenals met betrekking tot het door jou ingevulde formulier bij een laserbehandeling.

Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Bellaza Simeone.

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument online een afspraak inboeken en betalen of online een product of dienst aankopen.

Je hebt, als voornoemde Klant, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst of aankoop van aangekochte producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht je te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

 

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, de overeenkomst bent aangegaan.  

 

 

7.2. Uitzonderingen: 

7.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor  dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

 

Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.

 

7.2.2. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen, workshops en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

 

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet je, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

8.2. Indien je, als Klant, de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen.

 

8.3. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. Jij, als klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

 

8.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

 

8.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

8.6. De Dienstverlener betaalt jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

 

Artikel 9 – Levering

9.1. Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

9.2. De Dienstverlener levert de producten binnen de 8 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

9.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België/Nederland.

Artikel 10 – Gebruikersaccount voor online trainingen

10.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online workshops en cursussen, dien jij, als Klant, op de website of het online platform een account aan te maken. Jij, als Klant, zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal je, als Klant, ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

10.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

10.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de Dienstverlener jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

10.4. Wanneer jij, als Klant, zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 11 – Online cursussen en workshops

11.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.

11.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

11.3. De Dienstverlener heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van Dienstverlening in de sector van schoonheidsspecialiste en make-up artiste. Met de online trainingen wenst de Dienstverlener jou, als Klant, de nodige tools bij te brengen.

11.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform.

11.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

11.6.  M.b.t.  de online cursussen: Na het einde van een online training, blijft de inhoud ‘levenslang’ beschikbaar, zolang de Dienstverlener,  de online training en het online platform blijven bestaan. Indien de Dienstverlener ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal jij, als Klant hiervan, tijdig op de hoogte worden gebracht.

11.7. Jij, als Klant, dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

Artikel 12 - Garantie

Artikel 12 – Behoorlijk gedrag

12.1. Jij, als Klant, behoort zich in het salon te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen.


12.2. Indien jij, als Klant, na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bellaza Simeone het recht jou de toegang tot het salon te weigeren zonder verdere opgave van redenen.


12.3. Bij Bellaza Simeone wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten.

Er wordt van jou, als Klant, verwacht dat jij je houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

Artikel 13 – Klachten

13.1. Indien jij, als Klant, een klacht hebt over de behandeling, moet je de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk melden aan Bellaza Simeone.

13.2. Bellaza Simeone moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

13.3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Bellaza Simeone de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor jou, als Klant, aantoonbaar zinloos is geworden. Nadat je dit aan Bellaza Simeone hebt meegedeeld, zal zij overgaan tot terugbetaling van de behandeling of een deel van de behandeling.

13.4. Indien Bellaza Simeone en jij, als Klant, niet tot overeenstemming kunnen komen, kan je, als Klant, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche/ Pedicurebranche.

 

 

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrecht 

14.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

14.2. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Artikel 15 – Gegevensverwerking 

15.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar je je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

15.2. Door het maken van een afspraak, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij voor het opmaken van bepaalde documenten jouw persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.  

15.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou naar behoren uit te voeren. 

Artikel 16 – Geheimhouding 

16.1. Bellaza Simeone is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens de behandeling of in een online formulier.

16.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Bellaza Simeone verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 17 – Algemeen 

17.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

17.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

17.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van Leuven.